Onderhouds- en herstelkits

Gun uw dakvenster een lang leven en pleeg op tijd onderhoud. In de onderhoudskits van VELUX treft u alle producten aan die nodig zijn om lang van uw dakvenster te genieten.

Algemene onderhoudskit - ZZZ 220

Bevat ventilatiefoam voor de ventilatieklep, insectenfilter, schuurpapier en een tube scharniersmeer. Één kit is voldoende voor de behandeling van 2 tot 5 dakvensters.

€ 29,04

Algemene onderhoudskit - ZZZ 220K

Bevat ventilatiefoam voor de ventilatieklep, insectenfilter, schuurpapier en een tube scharniersmeer. Één kit is voldoende voor de behandeling van 2 tot 5 dakvensters.

K - Bestelreferentie voor een dakvenster met een “K” in de maatcode.

€ 27,83

Herstelkit - Voor dakvensters in hout, omhuld met wit afgelakt polyurethaan - ZZZ 129 KA

Bevat 220 ml witte lak.


Waarschuwing!

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag beschermende handschoenen. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen. P333 + P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Raadpleeg enn arts. P501 - Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met locale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

PDF Veiligheidsvoorschrift

€ 21,78

Herstelkit - Voor dakvensters in wit geverfd hout - ZZZ 130 KA

Bevat 220ml witte lak voor hout.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

PDF Veiligheidsvoorschrift

€ 21,78

Herstelkit - Voor dakvensters in wit geverfd hout of in hout omhuld met wit afgelakt polyurethaan - ZZZ 133 KA

Bevat 400g acryl vulmiddel.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

PDF Veiligheidsvoorschrift

€ 18,15

Herstelkit - Voor dakvensters in gevernist hout - ZZZ 176 KA

Bevat 220 ml vernis voor hout.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

PDF Veiligheidsvoorschrift 

€ 21,78

Onderhoudskit - Voor dakvensters in wit geverfd hout - ZZZ 131 KA

Bevat 200ml speciale reiniger, 200ml onderhoudsproduct voor het schoonmaken en opfrissen van wit geverfd hout, spons en instructies.

ZZZ 131KA TEKNOCARE: 
PDF Veiligheidsvoorschrift


ZZZ 131KA TEKNOCLEAN: 


Waarschuwing!

H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag oog- of gelaatsbescherming. P305 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: P351 - Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. P338 - Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337 + P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
PDF Veiligheidsvoorschrift

€ 32,67